بهار

عاشق بهارم. چرا؟ چون میری سر کار، ساعت 3 برمیگردی. تا نهار را حاضر کنی و نهار بخورین و میز را جمع کنی، ساعت از 4 هم می گذرد، اگه پسرکت اجازه دهد، میخوابی، چند ساعت دسته جمعی می خوابید، بیدار که می شوی باز هوا روشن است و روز است. آی حال می دهد.

/ 1 نظر / 14 بازدید